Den Frivillige Bæredygtighedsklasse rummer i alt 9 krav, hvoraf alle de 9 krav skal efterleves i forbindelse med boligbyggeri, mens kun 7 af kravene skal efterleves i forbindelse med øvrigt byggeri. Kravene dækker følgende perspektiver: miljøpåvirkning og ressourceforbrug, totaløkonomi, drift og vedligehold, undgåelse af problematiske stoffer samt sikring af et godt indeklima.

FBK BLIVER OBLIGATORISK

For nuværende har bæredygtighedsklassen karakter af en frivillig testordning, som man kan vælge at imødekomme i sit projekt. Ordningen bliver dog ikke ved med at være frivillig, da klassen er udviklet af Bolig og Planstyrelsen, og ligger til grund for fremtidig kravimplementering i bygningsreglementet, som et redskab til at nå den danske klimalov om 70 % reduktion af den nationale udledning af drivhusgasser pr. 2030 sammenlignet med niveauet pr. 1990.

FBK HOS FRANDSEN & SØNDERGAARD 

Bæredygtighedsklassen er kommet for at blive, og hos Frandsen & Søndergaard arbejder vi proaktivt med klassen, så vi er forberedte og i stand til at rådgive om de specifikke krav og arbejdsgange, som skal efterleves, når kravene implementeres og bliver obligatoriske for alle byggerier i Danmark.

Et af de væsentligste krav, er kravet om udførelse af livscyklusanalyse (LCA), samt indførsel af øvre grænse for hvor mange kg CO2-ækvivalenter bygninger over 1000 m2 må udlede. Dette krav træder i kraft pr. 1. januar 2023, og som kunde i Frandsen & Søndergaard mødes du af et bredt team, der på tværs af forskellige afdelinger, har de fornødne forudsætninger og erfaring til at udføre disse analyser. Foruden selve udførelsen af analysen, ynder vi ligeledes at rådgive om mulige forbedringer og kan tidligt i projektfasen indikere om en given målsætning er inden for rækkevidde.