Vi er en aktiv del af:                

Bæredygtighed

I Frandsen & Søndergaard har vi fokus på bæredygtighed i byggeriet. Vi arbejder ud fra tankegangen i cirkulær økonomi og DGNB sammenholdt med FN´s verdensmål.

Læs mere

Boliger

Vi projekterer og udfører opførelse og renovering af både private og offentlige boliger. Når vi arbejder inden for dette område, har vi ekstra fokus på miljø, indeklima, sundhed og økonomi.

Læs mere

Renovering

Ved renoveringsopgaver har vi et ideal om en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed. Således indbefatter vores vision på dette felt både sociale perspektiver, miljømæssige hensyn og økonomisk omtanke.

Læs mere

Institutioner

Vores erfaring med institutioner dækker sygehuse, plejehjem, skoler og fritidsbyggeri. Er der tale om et projektarbejde på en i forvejen fungerende institution, er vi opmærksomme på, i mindst mulig grad at forstyrre hverdagen det pågældende sted.

Læs mere

Sygehuse

Frandsen & Søndergaard har gennemført ambitiøse projekter med energioptimering og indretning af specialstuer på hospitaler og sygehuse. Vores arbejde på dette felt præges af omtanke og hensyntagen til den daglige drift.

Læs mere

Diverse

Blandt vores ekspertiser kan nævnes energioptimering, bygherrerådgivning, commissioning, ventilation, VVS, skimmelsvampeundersøgelser og -behandling samt projekter vedrørende passivhuse.

Læs mere

TIl FAGLIGhedEn: få en brugbar håndbog 

Download vores PDF med de forskellige tiltag og muligheder for bæredygtighed i byggebranchen.

Nyheder fra kontoret

Byggeri med fokus på bæredygtighed

Grønne visioner

Frandsen & Søndergaard er et visionært rådgivende ingeniørfirma lokaliseret i Aalborg. Vi er stolte af at være en førende aktør inden for bæredygtig ingeniørkunst og udfører en bred vifte af projekter fordelt over hele landet. Med vores ekspertise og engagement er vi dedikerede til at skabe en mere bæredygtig fremtid for vores samfund.

Bæredygtighed er kernen i vores arbejde, og vi er specialiserede i at levere bæredygtige løsninger i vores projekter. Vores dygtige medarbejdere har bl.a. omfattende erfaring og ekspertise inden for DGNB-certificering, der sikrer, at vores byggerier opfylder en række definerede bæredygtighedskriterier. Foruden DGNB-certificering arbejder vi desuden med Svanemærke, den Frivillige Bæredygtighedsklasse (FBK), EPD / miljøvaredeklarationer, ESG, EU-taksonomi, compliance, klimaregnskab, CO2 beregning, klimakriterier, planetære grænser, principper fra Reduction Roadmap, cirkulær økonomi og mere til.

En bred palet af ingeniørdiscipliner

Vi mestrer ligeledes de klassiske ingeniørdiscipliner; konstruktion, VVS, ventilation, EL, installationer, CTS, energi, indeklima, vej og kloak. Vi går i dybden med hver detalje for at sikre, at vores løsninger er stabile, bygbare og i overensstemmelse med de nyeste tekniske standarder.

Vi anvender relevante digitale værktøjer såsom FEM-Design, PolyBeam, EC6design m.fl. til at kortlægge bygningers stabilitet, bæreevne, statik og dynamik, hvoraf vi dimensioner elementer, bjælker og søjler ud fra moment og relevante laster mv. Vi arbejder med alle materialer inden for konstruktion, heraf stål-, beton- og trækonstruktioner. Vi arbejder aktivt med at ’slanke’ konstruktioner og derved undgå unødigt materialeforbrug og dermed unødigt ressourceforbrug. Vi arbejder desuden med nye løsninger inden for bæringer, herunder bl.a. brug af fiberarmering, som ofte rummer langt mindre indlejret CO2 end klassisk stålarmering, samt i højere og højere grad anvendelse af elementer af CLT / krydslamineret træ frem for bæringer af beton.

Digitalisering og kommunikation på tværs af fagligheder

I forbindelse med projektering af vores projekter anvender vi Autodesk Revit, AutoCad og Autodesk Construction Cloud, hvoraf sidstnævnte platform skaber grundlag for hurtig og præcis digital kommunikation på tværs af designteams og fagligheder, hvilket giver en skarp projektstyring som højner kvalitetssikring og minimerer risikoen for fejl og uforudsete udfordringer.

Vi er passionerede inden for anvendelsen af BIM (bygningsinformationsmodellering) og digitalisering. Disse teknologier giver os mulighed for at skabe præcise virtuelle modeller af vores bygninger, hvilket hjælper os med at identificere og løse potentielle problemer tidligt i designprocessen. BIM og digitalisering spiller en afgørende rolle i at optimere byggeprocessen, forbedre kommunikationen og sikre en mere effektiv og bæredygtig konstruktion. Digitalisering spiller også en afgørende rolle i forbindelse med udførsel af projekters kollisionskontrol og bygbarhedsanalyser på tværs af modeller udført på tværs af det komplette designteam. Dette giver overblik over den tværfaglige koordinering og tryghed i processen for de projekterende, såvel som de udførende og endeligt for bygherre og kommende brugere.

Dokumenteret bæredygtighed

Vi arbejder som nævnt med certificeringer som DGNB og Svanemærket Byggeri, som fokuserer på at minimere miljøpåvirkningen fra bygninger, samt at sikre sunde og velfungerende bygninger. Gennem vores ekspertise inden for dagslys, LCA (livscyklusanalyse), LCC (totaløkonomisk analyse/levetidsomkostninger), el, installationer, indeklima, fugt, skimmel, ventilation, solceller og energibesparelser, skaber vi bygninger, der opfylder høje standarder for energieffektivitet og bæredygtighed i et bredt perspektiv. Skal vi også hjælpe dig med at certificere dit næste byggeri?

For at sikre, at vores projekter opfylder høje standarder for bæredygtighed, anvender vi avancerede værktøjer og metoder som livscyklusvurdering- og livscyklusomkostningsberegninger (LCA- og LCC-analyser). Disse analyser hjælper os med at kvantificere og vurdere miljøpåvirkningen og omkostningerne i hele et projekts livscyklus. Ved at integrere disse vigtige faktorer i vores projekter kan vi optimere ressourceudnyttelsen, reducere miljøpåvirkningen, klimabelastningen og samtidig skabe mere økonomisk levedygtige løsninger.

Vi er stolte af vores ekspertise inden for komparative LCA-analyser, der giver os mulighed for at vurdere forskellige materialers miljøpåvirkning og træffe informerede beslutninger om valg af materialer på baggrund af bl.a. EPD’er, hvilket gør os i stand til at yde dybdegående rådgivning på baggrund heraf. Vi er opmærksomme på betydningen af bæredygtigere materialevalg, fordelen ved brug af EPD’er og vigtigheden af at anvende leverandører, hvis produkter er certificeret inden for bæredygtig produktion såsom f.eks. FSC (Forest Stewardship Council) og PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Grønt og sundhedsfremmende fokus i udførelsesprocessen

Vores engagement i bæredygtighed omfatter også mere miljøvenlige byggepladser. Vi hjælper entreprenører med at implementere strategier for at sikre miljøbeskyttelse, minimering af byggeaffald, reducere støj-, støv- og vibrationsniveau samt sikre sikkerheden, sundheden og trivslen for alle involverede. I forbindelse med sikring af disse aspekter afholder vi opstartsmøder på byggepladsen ifm. DGNB-sager, hvortil vi ligeledes løbende indsamler dokumentation af efterlevelse. Vi ser også på muligheder for genbrug og genanvendelse af materialer for at reducere det miljømæssige fodaftryk og fremme en cirkulær økonomi (CØ) og ressourceoptimering.

Affaldssortering er en vigtig del af vores bæredygtighedsledelse og bæredygtighedsstrategi. Vi implementerer effektive affaldshåndteringsplaner, der sikrer korrekt kildesortering og genanvendelse af affaldsmaterialer/ressourcer. Vi er også engagerede i at minimere omfanget af spild forbundet med projekter. Hertil arbejder vi i udvalgte projekter også med den udvidet, frivillige LCA-fase; A5, hvortil man bl.a. forpligter sig til at opgøre spildmængder fra byggepladsen såvel som associerede lokationer. Desuden arbejder vi ligeledes med LCA-fasen A4, hvor man kortlægger alle de anvendte byggematerialers transport fra fabrik frem til byggepladsen.

Vi tror på principperne for cirkulær økonomi, hvor vi søger at genbruge og genanvende materialer i vores projekter. Vi udforsker innovative løsninger og samarbejder med leverandører og partnere for at fremme en bæredygtig og ressourceeffektiv byggeindustri.

Vores arbejde med de nye klimakrav

Vi er engagerede i at opfylde og imødekomme klimakrav og øvrige gældende krav i bygningsreglementet, som vi arbejder i overensstemmelse med. Vi fokuserer i mange af vores projekter på at reducere Global Warming Potential (GWP), anvende byggematerialer med forbedrede miljøegenskaber, minimere vand- og elforbrug, opretholde en høj biofaktor og sikre en afbalanceret jordbalance. Vores projekter sigter også mod at skabe fleksible og robuste bygninger, der kan tilpasse sig fremtidige behov og sikre langvarig funktionalitet. Vi lægger desuden stor vægt på termisk komfort, luftkvalitet og akustik, da disse faktorer bidrager til et behageligt og produktivt indendørsmiljø.

Materialebevidsthed fylder meget, hvori der ligger, at vi i projekter – særligt DGNB-projekter og Svanemærket projekter – er meget opmærksomme på, hvad der indbygges af byggematerialer og hvilke kvalitetstrin der opfyldes. Heraf arbejder vi dybdegående med DGNB-miljøkriteriet ENV1.2. I denne sammenhæng tages der udgangspunkt i særligt skærpede krav, der dels beskytter håndværkeren, som arbejder med materialet mens dets sundhedsmæssige påvirkning er allermest kritisk, og dels beskytter projektets kommende brugere, hvis baggrundspåvirkning af giftig afgasning minimeres.

Dokumentation af mere ugiftige bebyggede miljøer sikrer vi bl.a. ved rekvisition af målinger, der kan kortlægge emissionen af utallige forskelligartede partikler, herunder VOC (flygtige organiske forbindelser), aldehyder, formaldehyd og radon mv.

Vores bæredygtige tilgang omfatter ligeledes design og udvikling af attraktive og funktionelle udearealer. På vores projekter bidrager vi til skabelse af udendørs rum og udearealer, der fremmer biodiversitet, mikroklima og biotoper samt skaber en behagelig oplevelse for brugerne. Vi vælger materialer med omhu, herunder FSC- eller PEFC-certificeret træ, for at sikre, at både bygninger og udendørsarealer er i harmoni med naturen.

Optimér din eksisterende bygningsmasse, identificér dine optimeringsmuligheder og spar penge på driften

Vi arbejder med at sikre, at vores bygninger fortsætter med at opfylde bæredygtighedsmål, selv efter at de er taget i brug. Vi arbejder med bygninger i drift og udfører både DGNB-certificeringer for BIU, commissioning-processer og generelle forbedringer for at sikre, at alle systemer fungerer optimalt og opnår den forventede energi- og miljømæssige ydeevne. Ved udførsel af dette, kan vi lokalisere hvilke tiltag vi kan implementere for at opnå de størst mulige effekter. Hertil bidrager vi med analyser, der kan identificere hvordan en bygnings energiforbrug kan reduceres, og hvordan der kan tilstræbes efter CO2-neutralitet i driften.

FN’s verdensmål er også en del af vores vejledning, og vi er forpligtede til at bidrage til at opfylde målene for bæredygtig udvikling. Vores projekter designes med henblik på at imødekomme målene for 2030, 2040 og 2050 og skabe positive sociale, økonomiske og miljømæssige resultater. Vi indgår desuden klimapartnerskaber og forpligtende aftaler i innovative partnerskaber på tværs af virksomheder og fagligheder, for at bidrage til den grønne omstilling. Vi har desuden medarbejdere, som tager aktiv del i diverse udvalg og bestyrelser, hvorfra vi forsøger at skubbe mod implementering og indarbejdelse af grønnere initiativer i byggebranchen.

Det handler om balance…

Vores dedikerede team af ingeniører og eksperter er passionerede for bæredygtighed og bruger deres ekspertise til at integrere bæredygtige løsninger i langt størstedelen af vores projekter. Vi forstår vigtigheden af at balancere miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn for at skabe bygninger, der er sundere for mennesker og planeten.

Uanset om det drejer sig om store kommercielle projekter, boligbyggeri eller offentlige institutioner, kan du stole på, at vores team vil levere innovative og brugbare løsninger. Vi forstår vigtigheden af at tænke langsigtet og skabe bygninger, der er modstandsdygtige over for klimaforandringer og kan tilpasse sig fremtidige behov.

… og samarbejder

Vi tror på samarbejde og partnerskab, og vores kunder er centrale i hele processen. Vi lytter nøje til deres behov og ønsker og omsætter dem til bæredygtige og funktionelle løsninger. Vi er dedikerede til at opbygge langvarige relationer og sikre, at vores kunder er tilfredse med resultaterne.

Vores engagement i bæredygtighed strækker sig også ud over vores projekter. Vi deltager aktivt i branchen og arbejder sammen med interessenter for at fremme bedste praksis inden for bæredygtig og optimeret ingeniørkunst. Vi er åbne for at dele vores viden og erfaringer og bidrager til at løfte standarden for bæredygtighed i byggebranchen som helhed.

Lad os hjælpe dig godt i mål med dit projekt

Hos Frandsen & Søndergaard betragter vi os selv, som et stærkt hold, som sammen arbejder for at skabe innovative og bæredygtige løsninger. Vi tror på holdånd og teamspirit, og det er bl.a. denne kultur, der driver vores arbejde med at skabe en mere bæredygtig fremtid. Vores fredagsbar giver vores hold mulighed for at fejre succeser og skabe et stærkt sammenhold, der bidrager til et skønt arbejdsmiljø og en hverdag, hvor man går glad på arbejde.

Samlet set er Frandsen & Søndergaard din pålidelige partner, når det kommer til bæredygtig ingeniørkunst. Vi er dedikerede til at skabe bygninger, der balancerer æstetik, socialisme, funktionalitet, økonomi og bæredygtighed. Med vores ekspertise og engagement er vi klar til at tackle fremtidens udfordringer og bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Lad os sammen skabe byggerier, der gør en forskel og bidrager med en positiv indvirkning på samfundet og vores planet.

Du er altid velkommen til at tage fat i os, og høre hvordan vi også kan hjælpe dig med dit projekt.