Nye LCA-krav pr. 1. januar 2023

Kilde: https://bpst.dk/da/Byggeri/Baeredygtigt-byggeri/NY-Klimakrav-i-bygningsreglementet#introduktion

Med de nye klimakrav, som blev indført i bygningsreglementet pr. 1. januar 2023, følger helt nye krav om beregning af en bygnings klimapåvirkning over hele dens livscyklus. Kravet er indført som en del af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri med det formål at nedbringe klimapåvirkningen fra byggesektoren. Flere krav vil over den næste årrække blive indført – alt sammen for at nedbringe CO2-udledningen i Danmark og imødekomme Klimaloven.

Hvad er en livscyklusanalyse?

De nye lovkrav betyder, at klimaaftrykket for alt nybyggeri skal dokumenteres, uanset byggeriets størrelse. Til at fastlægge klimaaftrykket for et byggeri foretages en livscyklusanalyse, også kaldet en LCA-analyse. Livscyklusanalysen har til formål at dokumentere de samlede miljø- og klimapåvirkninger af et byggeri over hele dets livscyklus.

LCA-analysen skal ses som et værktøj til at sikre, at klimapåvirkningen fra et byggeri ikke overskrider de maksimalt tilladte grænseværdier for CO2-udledning. Pr. 1. januar 2023 må nybyggeri på over 1000 kvm maksimalt udlede 12 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år, mens der på mindre byggerier først forventes at indføres en specifik grænseværdi i 2025. Uanset byggeriets størrelse, skal LCA-analysen dog udføres.

En LCA-beregning foretages for hele bygningens livscyklus, hvormed byggeriets samlede klimapåvirkning fastlægges over en 50-årig periode. Bygningens livscyklus består af fem overordnede faser, hver med tilhørende underliggende moduler, og for hver fase fastlægges klimapåvirkningen på baggrund af ressourceforbrug og emissioner. De fem faser i LCA-beregningen dækker over*:

  • Produktionsfasen (Udvinding af råstoffer, transport til produktionssted og materialefremstilling)
  • Byggeprocesfasen (Transport af byggevarer til byggeplads og installation i byggeri)
  • Brugsfasen (Ibrugtagning, drift og vedligeholdelse, energi- og vandforbrug, reparation og udskiftning)
  • Endt levetid (Nedrivning og affaldsbehandling, dvs. forberedelse til genbrug, genanvendelse, anden nyttiggørelse eller deponi)
  • Næste produktsystem (Potentiale for genvinding, genanvendelse og genbrug)**
    * Ikke alle de angivne faser og moduler skal inkluderes i den lovpligtige LCA-analyse.
    **Fasen skal medregnes i LCA-beregningen men påvirker ikke bygningens klimaaftryk.

Hver fase har betydning for byggeriets samlede klimaaftryk, hvorfor en livscyklusanalyse bør opstartes allerede i den tidlige designfase. Derved kan LCA-beregningen bruges aktivt af designteamet til at sammenligne klimapåvirkningen fra forskellige løsninger og derigennem vælge den løsning, der skaber mest værdi for projektet.

Fra 1. januar skal alt nybyggeri dokumentere dets klimaaftryk. Alt nybyggeri over 1.000 m2 skal samtidig overholde grænseværdien på
12 kg CO2-eq./m2/år.

Vi har gennemført LCA-beregninger på mere end 35 projekter.

9 medarbejdere hos Frandsen & Søndergaard beskæftiger sig på fuldtid med bæredygtighed.

Bæredygtighedsrådgivning i øjenhøjde

Hos Frandsen & Søndergaard sidder vores bæredygtighedsrådgivere klar til at rådgive dig omkring de nye klimakrav og LCA-beregninger. Vores medarbejdere har alle gennemført kurser og uddannelser indenfor bæredygtighed, hvorfor de er højt kvalificerede og besidder den nyeste viden på området.

Vi kan rådgive dig om, hvad de nye klimakrav har af betydning for dit projekt, hvilke løsninger der kan sikre et lavere klimaaftryk for dit byggeri og udarbejde en LCA-beregning, så du kan dokumentere det samlede klimaaftryk for dit byggeri. Vi kan ligeledes hjælpe dig med DGNB-certificering, Svanemærkning, udarbejdelse af EPD’er, bæredygtighedsledelse og meget mere.