40 % af Danmarks samlede CO2-udledning stammer fra byggeri – heraf estimeres hele 50-75% af CO2-belastningen at stamme fra de anvendte byggematerialer i byggeriets tilblivelsesfase. Med de senere års øgede fokus på byggematerialers indlejrede energi, er der i dag udviklet en række beregningsværktøjer, til kortlægning af dette, hvormed man kan kortlægge en given bygnings samlede CO2-belastning. Dette foretages typisk over en betragtningsperiode på 50 år, hvilket sikrer et holistisk og langsigtet perspektiv som grundlag for endelig beslutningstagning.

LCA hos Frandsen & Søndergaard

Hos Frandsen & Søndergaard udfører vi LCA-beregninger i beregningsprogrammet LCAByg. Vi udfører analyser på materiale-, komponent-, bygnings- og projektniveau, hvortil denne ydelse er relevant for både producenter, leverandører, bygherrer samt på tværs af designteams. I forbindelse med byggeprojekter udfører vi LCA-analyser kontinuerligt gennem et projekts faser, hvorved man ved tidlig implementering af disse analyser, kan sikre et byggeri med et reduceret klimaaftryk. Pr. 1. januar 2023 indføres et lovmæssigt loft over hvor mange kg CO2-ækvivalenter en bygning (>1000 m2) må udlede pr. kvadratmeter, hvorfor det er vigtigt at øge sin bevidsthed herom og undersøge brugen af alternative og mere bæredygtige materialer.

Oplyst grundlag

Dataene, som benyttes i forbindelse med en LCA-analyse, beror på miljøvaredeklarationer (EPD’er), som udarbejdes ud fra en fælles europæisk standard, hvortil kontinuitet på det europæiske marked sikres. En miljøvaredeklaration kan have forskellig grad af nøjagtighed afhængig af, om den er udført generisk for et givent materiale, branchespecifik for en given branche eller endelig, den mest nøjagtige, produktspecifik for et givent produkt.

LCA-analyserne sikrer, at vi, som interessenter i byggebranchen, kvalificeres til at tage grønnere beslutninger på et tidligt, oplyst og målbart grundlag, hvortil vi alle kan bidrage til en mere bæredygtig byggebranche.